大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  “Trên tr?i có Thiên ?àng, d??i ??t có T? Hàng nh? Chau”


  06 December 2015 | By viadmin | SISU

  Nh?m m?c ?ích giúp l?u h?c sinh hi?u bi?t h?n v? l?ch s?, ki?n trúc c?ng nh? danh lam th?ng c?nh c?a

  Trung Qu?c, Ngày 27-28/11/2015, H?c vi?n giao l?u v?n hoá qu?c t? - ??i h?c Ngo?i Ng? Th??ng H?i ?ã

  t? ch?c chuy?n du l?ch Tô Châu ( hai ngày m?t ?êm) cho l?u h?c sinh di?n h?c b?ng Kh?ng T?.

  Tô Châu là m?t thành ph? có l?ch s? lâu ??i n?m ? h? l?u sông D??ng T? và trên b? Thái H? thu?c t?nh

  Giang Tô, Trung Qu?c. Thành ph? này n?i ti?ng vì nh?ng c?u ?á ??p, chùa chi?n và các khu v??n (viên

  lâm) ???c thi?t k? tinh x?o, mà ngày nay chúng ?ã tr? thành nh?ng ?i?m ??n du l?ch ?ang thu hút du

  khách qu?c t?. Tô Châu c?ng ?ã t?ng là m?t trung tâm th??ng m?i quan tr?ng v?i n?n công nghi?p s?n

  xu?t t? l?a Trung Hoa k? t? th?i k? nhà T?ng (960-1279) c?ng nh? ti?p t?c n?m gi? v? trí n?i ti?ng này

  trong th?i gian g?n ?ây. 

  ??n v?i Tô Châu, t?p th? l?u h?c sinh ?ã ???c hoà mình v?i thiên nhiên trù phú, nh?ng khu v??n r?p

  mát bóng cây và không khí trong lành mà t?o hoá ban t?ng. T?t c? l?u h?c sinh ??u t? ra vô cùng thích

  thú và hào h?ng khi ???c tr?i nghi?m nhi?u ho?t ??ng thú v? nh?: leo Thiên Bình S?n, tham quan khu di

  tích H? Khâu, S? T? Lâm, Hàn S?n T?, xí nghi?p s?n xu?t t? l?a n?i ti?ng và ??c bi?t là ng?i thuy?n ng?m

  c?nh Tô Châu th? m?ng khi ráng chi?u tà r?i kh?p b?u tr?i thành c? này. Tuy không có nh?ng công trình

  ki?n trúc v?i qui mô to l?n, nh?ng ??ng tr??c khung c?nh lãng m?n và nên th? c?a thiên nhiên và các

  t?o tác nhân t?o k? trên c?ng ?? ?? làm t?p th? du h?c sinh ng?n ng? tr??c v? ??p mê h?n ?y nh? mãi v?n

  v??ng, khôn d?t. 

  图片3.jpg图片4.jpg

  Chuy?n ?i ?ã góp ph?n t?ng thêm v?n hi?u bi?t c?a t?p th? l?u h?c sinh t?i tr??ng ?HNNTH v? l?ch s?

  c?ng nh? v?n hoá, phong t?c t?p quán c?a Trung Qu?c. T?ng thêm ni?m yêu thích c?a h? v?i chính

  m?nh ??t Trung Qu?c r?ng l?n này.

   

   

  Chia s?:

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  大阳城集团娱乐app网址