大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  L?p tr??ng Trung Qu?c, t?m nhìn th? gi?i: B?n báo cáo v? ??i s?ng ng?n ng? th? gi?i 2020 ???c phát hành t?i B? Giáo d?c


  05 August 2020 | By viadmin | SISU

  Vào sáng ngày 2 tháng 6, B? Giáo d?c và ?y ban Ngôn ng? V?n t? Qu?c gia ?ã t? ch?c m?t cu?c h?p báo ? B?c Kinh ?? chính th?c phát hành "Báo cáo v? ??i s?ng ngôn ng? v?n t?" n?m 2020 (còn ???c g?i là "Báo cáo ??i s?ng ngôn ng?"). Bu?i h?p báo do ng??i phát ngôn c?a B? Giáo d?c T?c Mai ch? trì. Bà ?i?n L?p Tân, V? tr??ng V? Qu?n lý Thông tin Ngôn ng? V?n t?, T? Hi?u Bình, v? tr??ng V? Qu?n lý ?ng d?ng Ngôn ng? V?n t?, các ch? biên ph? trách sách báo cáo ?ã gi?i thi?u tình hình chung trong b? sách th??ng niên này và tr? l?i các câu h?i liên quan c?a phóng viên.

  "Báo cáo v? ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i (2020)" ("Sách vàng v? ??i s?ng ngôn ng?", sau ?ây g?i t?t là "Sách vàng") là cu?n "Sách vàng" th? ba do Trung tâm Nghiên c?u Chi?n l??c Ngo?i ng? Trung Qu?c c?a ?y ban Ngôn ng? V?n t? Qu?c gia. GS. Tri?u Dung Huy, tr??ng ??i H?c Ngo?i Ng? Th??ng H?i, giám ??c ?i?u hành c?a Trung tâm Nghiên c?u Chi?n l??c Ngo?i ng? Trung Qu?c, là t?ng biên t?p c?a cu?n sách này, ?ã tham d? bu?i h?p báo l?n này và trà l?i các câu h?i tr?c ti?p t? gi?i truy?n thông.

   

  T?ng quan “sách vàng (2020)”

  "Sách vàng" n?m 2020 ?ã ti?p t?c gi? gìn phong cách biên so?n và phong cách sáng t?o c?a hai cu?n sách tr??c, tìm ki?m nh?ng nhân t? ??i m?i trong tính ?n ??nh, và th? hi?n các ??c ?i?m n?i b?t c?a b?n thân mình.

  Sau nh?ng n?m tìm hi?u và tích l?y, "Sách vàng" ?ã góp ph?n b?i d??ng m?t ??i ng? chuyên gia và tác gi? t??ng ??i ?n ??nh, t?o thành nhóm làm vi?c c?a riêng mình. 48 tác gi? c?a "Sách vàng" n?m nay ??n t? 19 tr??ng ??i h?c ho?c t? ch?c nghiên c?u khoa h?c, bao g?m 16 lo?i ngôn ng? (bao g?m ngôn ng? ký hi?u, th? ng?). Trong quá trình vi?t và biên so?n n?m nay, cu?n sách này l?n ??u tiên c? g?ng s?p x?p ng??i ch? trì ngôn ng? và ng??i ch? trì chuyên m?c: ng??i ch? trì ngôn ng? ch?u trách nhi?m ch?n ch? ?? báo cáo, t? ch?c tác gi? và ?ánh giá tài li?u ngôn ng? ngu?n; ng??i ch? trì chuyên m?c thì h??ng d?n c? th? cách vi?t c?a tác gi? và ch?u trách nhi?m ?ánh giá, bình ch?n m?i m?t bài vi?t. H? không ch? h? tr? ch? biên trong vi?c t? ch?c toàn b? quá trình vi?t, mà còn ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c h??ng d?n và giám sát ch?t l??ng b?n th?o.

  Báo cáo n?m nay t?p trung vào ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i trong n?m 2017-2018, t?p trung vào các s? ki?n l?n, các v?n ?? nóng b?ng và ch? ?? có ý ngh?a tham kh?o liên quan ??n Trung Qu?c. ?ây là m?t báo cáo nghiên c?u uy tín v? ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i do các h?c gi? Trung Qu?c quan sát và phân tích. Nó là thành qu? c?a t? duy lý thuy?t dài h?n, m?t thành qu? do s? tích l?y tài li?u chuyên môn v?i kh?i l??ng l?n, phân tích và nghiên c?u ?a d?ng, và h?p tác t?t ??p gi?a các thành viên trong nhóm biên so?n.

   

  T?p "Sách vàng" này bao g?m sáu ph?n

  Ph?n th? nh?t là Chính sách, t?p trung vào các chính sách và bi?n pháp ???c công b? rõ ràng, cung c?p các báo cáo chuyên sâu v? các sáng ki?n chính sách m?i ???c ??a ra ? Châu Á, Châu Âu, Châu M? và Châu ??i D??ng, liên quan ??n giáo d?c ngôn ng?, tình tr?ng và b?o v? ngôn ng? c?a các dân t?c thi?u s?, vi?c phát tri?n ch? n?i braille và ngôn ng? ký hi?u. N?i dung v? ch? n?i braille và ngôn ng? ký hi?u là báo cáo ??u tiên, và ph?n ánh s? quan tâm và giúp ?? c?a c?ng ??ng xã h?i ??i v?i các nhóm ng??i b? thi?t thòi v? ngôn ng?.

  Ph?n th? hai là ??ng thái, t?p trung vào vi?c trình bày xu h??ng phát tri?n m?i trong ??i s?ng ngôn ng?, th? hi?n s? thay ??i và t?o d?ng t??ng lai. Có th? th?y t? báo cáo n?m nay, các v?n ?? nh? xây d?ng kh? n?ng ?a ngôn ng?, thích ?ng ngôn ng? và d?ch v? ngôn ng? do s? phát tri?n và nh?p c? qu?c t? mang l?i ?ã thu hút s? chú ý và hành ??ng c?a nhi?u n??c trên th? gi?i và là m?t hi?n t??ng ngôn ng? xã h?i ?áng ???c quan tâm lâu dài.

  Ph?n th? ba là S? ki?n, t?p trung vào các ch? ?? nóng trên truy?n thông th? gi?i, cho th?y các khía c?nh khác nhau c?a ngôn ng? trong ??i s?ng xã h?i toàn c?u. Báo cáo này bao g?m nh?ng s? ki?n nh? cu?c c?i cách v?n h?c Ca-d?c-xtan, Lu?t qu?c gia dân t?c Do Thái c?a Israel, nguy c? Rohingya c?a Mi?n ?i?n, vi?c xây d?ng các tr??ng ng? pháp ti?ng Anh và xung ??t gi?a các khu v?c ngôn ng? Anh-Pháp c?a Ca-m?-run, v.v. và ?ã ph?n ánh t?m quan tr?ng và s? ph?c t?p c?a các v?n ?? ngôn ng? trong ??i s?ng xã h?i.

  Ph?n th? t? là Báo cáo, không ch? bao g?m các báo cáo hàng n?m c?a các c? quan ph? bi?n ngôn ng? quan tr?ng ?ã có trong "Báo cáo th??ng niên" tr??c ?ó, mà n?m nay còn có m?t s? báo cáo ??c bi?t quan tr?ng, nh? các t? ch?c giáo d?c ti?ng Nh?t ? n??c ngoài, tình tr?ng phát tri?n ti?ng Pháp trên toàn c?u, L? k? ni?m 10 n?m thành l?p T? ch?c ngân sách Th? gi?i Nga và giáo d?c ngôn ng? t?i các tr??ng h?c châu Âu. Ph?n này ch? y?u ph?n ánh tình tr?ng phát tri?n và truy?n bá ngôn ng?.

  Ph?n th? n?m là T? ng?, t?ng c?ng bao g?m tám bài báo cáo. ?ây là c?a s? quan sát h? sinh thái và tâm lý xã h?i c?a các n??c khác nhau thông qua t? ng? hot hàng n?m. Ngoài vi?c theo dõi m?t s? n??c ho?c ngôn ng? th??ng l?, n?m nay l?n ??u tiên bao g?m báo cáo th??ng niên hàng n?m c?a Hàn Qu?c và Áo.

  Ph?n th? sáu là Ph? l?c, t?p h?p tuy?n ch?n các bài báo v? ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i trên truy?n thông Trung Qu?c, tuy?n ch?n nh?ng quy?n sách chuyên kh?o v? ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i trong và ngoài n??c, và các m?c l?c s? ki?n nóng b?ng v? ??i s?ng ngôn ng? ? n??c ngoài, cung c?p cho ??c gi? nh?ng quan ?i?m ti?p c?n và tài li?u phong phú.

   

  ??c nguy?n ban ??u c?a "Sách vàng" (2020)

  ?i?m kh?i ??u c?a "Sách vàng" (2020) là "L?p tr??ng Trung Qu?c, T?m nhìn th? gi?i". Nó ??t Trung Qu?c trong b?i c?nh phát tri?n toàn c?u. Trong khi quan sát th? gi?i, c?ng c?n ph?i suy ngh? v? các v?n ?? c?a Trung Qu?c. Vì v?y, n?m nay, chúng tôi ?ã ??c bi?t chú ý ??n ba ch? ?? ngôn ng? quan tr?ng.

  ??u tiên, ?? ?áp ?ng nhu c?u th?c t? c?a phòng ch?ng d?ch covid-19, cu?n sách này t?p trung vào m?t s? ho?t ??ng th?c t? có th? ph?n ánh vi?c xây d?ng các h? th?ng d?ch v? ngôn ng? ? n??c ngoài, có th? cung c?p tài li?u tham kh?o cho công vi?c d?ch v? ngôn ng? ?ng phó kh?n c?p c?a n??c ta. Các qu?c gia c? th? liên quan bao g?m Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Hoa K? và Chile, ???c ph?n ánh trong các l?nh v?c nh? ch? ?? và pháp quy, c? quan nhân s? và các t? ch?c xã h?i.

  Th? hai, ?? ??i phó v?i cu?c chi?n xóa ?ói gi?m nghèo ?ang di?n ra ? n??c ta, cu?n sách này xem xét và so sánh m?t s? chính sách và bi?n pháp c?a các n??c khác trong l?nh v?c xóa ?ói gi?m nghèo và h? tr? cho các nhóm ngôn ng? d? b? t?n th??ng. Ví d?, Hàn Qu?c ?ã phát hành "Quy ho?ch c? b?n v? phát tri?n ch? n?i braille ??u tiên (2019-2023)" ?? thúc ??y s? phát tri?n ch? n?i braille dành cho ng??i khi?m th?; Scotland ?ã phát hành "Quy ho?ch ngôn ng? ký hi?u Anh (2017-2023)" ?? b?o v? quy?n s? d?ng ngôn ng? c?a ng??i khi?m thính; Peru ?ã phát hành "Ngôn ng? b?n ??a, truy?n th?ng truy?n mi?ng và k? ho?ch qu?c gia ?a d?ng v?n hóa”, thu hút s? chú ý và h? tr? nhi?u h?n cho các ngôn ng? b?n ??a; Hàn Qu?c thúc ??y giáo d?c ti?ng Hàn cho ng??i nh?p c? và phát tri?n kh? n?ng ng??i nh?p c? s? d?ng ti?ng m? ?? c?a h?; v?i ti?n ?? thúc ??y ng??i nh?p c? hòa nh?p vào c?ng ??ng, ??c ?ã tôn tr?ng và công nh?n cho ng??i nh?p c? ?? giúp h? xây d?ng s? t? tin và hòa nh?p vào c?ng ??ng xã h?i ??c.

  Th? ba, ?ào t?o kh? n?ng ?a ngôn ng? trong th?i ??i toàn c?u hóa ti?p t?c phát tri?n. N?m nay, “sách vàng” ?ã chú ý r?ng, Liên minh Châu Âu ?ã phát hành Báo cáo Giáo d?c Ngôn ng? ? các Tr??ng h?c Châu Âu, trong ?ó ph?n ánh toàn di?n và thúc ??y giáo d?c ?a ngôn ng? ? Châu Âu. Nh?t B?n, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a và Úc c?ng ?ang ti?p t?c thúc ??y giáo d?c ngo?i ng?, H?i ??ng Giáo d?c V?n hóa Anh ?ã công b? m??i ngôn ng? n??c ngoài l?n nh?t m?i, ?ánh giá giá tr? c?a các ngôn ng? trên th? gi?i t? nhi?u góc nhìn, ?? thúc ??y kh? n?ng xây d?ng giáo d?c ?a ngôn ng? c?a Anh.

  Trong khi phòng ch?ng ??i d?ch Covid-19, chúng ta ?ã m?t l?n n?a nh?n th?c r?ng m?i ng??i ? t?t c? các qu?c gia trên th? gi?i ??u có s? ph?n chung và ph?i ??ng tâm hi?p l?c. Chúng tôi ph?i cùng nhau xây d?ng c?ng ??ng cùng chung v?n m?nh, không ng?ng xúc ti?n hi?u bi?t và h?p tác l?n nhau, ?? cùng nhau ?ng ??i nguy hi?m, t?o d?ng t??ng lai. Ngôn ng? ?óng vai trò quan tr?ng không th? thay th? ???c trong quá trình giao ti?p, hi?u bi?t và h?p tác gi?a m?i ng??i trên toàn th? gi?i.

  "Báo cáo v? ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i" là m?t trong nh?ng công vi?c c?t lõi c?a Trung tâm Chi?n l??c Ngo?i ng? Trung Qu?c ?? tham v?n chính tr?, t?p trung vào nhu c?u chi?n l??c ngôn ng? qu?c gia và ??ng thái cu?c s?ng ngôn ng? c?a xã h?i qu?c t?. ?ây là thành qu? h?c thu?t ch?t l??ng cao ???c hoàn thành b?i nhóm biên so?n chung l?ng ??u c?t và h?p tác chân thành. Trong nh?ng n?m phát tri?n quy ho?ch và biên so?n tr??c ?ây, "Sách vàng" không ch? t?p h?p m?t c?ng ??ng h?c thu?t v?i nh?ng ý t??ng theo ?u?i h?c thu?t và nghiên c?u ch? ?? chung, mà còn phát tri?n thành m?t d? án con thành th?c h?n, có t?m nhìn qu?c t? nh?t thu?c vào b? "Sách báo cáo v? ??i s?ng ngôn ng?".

  ??n nay, chuyên m?c "Báo cáo phát tri?n ngôn ng?" trong c?ng h?c APP "H?c t?p c??ng qu?c" ?ã thu th?p phiên b?n ?i?n t? toàn v?n "Sách báo cáo v? ??i s?ng ngôn ng?" n?m 2018 và 2019. Hoan nghênh các b?n lên m?ng ??c tr?c tuy?n. Ph??ng pháp ??c tr?c tuy?n trên APP "H?c t?p c??ng qu?c": nh?p "Sách báo cáo v? ??i s?ng ngôn ng? th? gi?i" vào thanh tìm ki?m c?a APP, b?n có th? nh?n ???c các tài nguyên liên quan, r?i ??ng nh?p ?? b?t ??u ??c sách ?i?n t?.

  Chia s?:

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  大阳城集团娱乐app网址