大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  B?n khóa h?c c?a Tr??ng ??i H?c Ngo?i Ng? Th??ng H?i ?? ???cli?t kê vào ??t ??u tiên ??a lên c?ng h?c tr?c tuy?n qu?c t? thu?c B? Giáo D?c


  02 August 2020 | By viadmin | SISU

  (Ông Ngô Nham, V? tr??ng v? Giáo D?c Cao ??ng B? Giáo D?c, phát bi?u t?i L? kh?i ??ng c?ng h?c tr?c tuy?n qu?c t? (ngu?n tin: Tân Hoa Xã) )

   

  M?i ?ây, B? Giáo d?c ?ã ra m?t kh?i ??ng xây d?ng m?t c?ng h?c tr?c tuy?n qu?c t? dành cho các tr??ng ??i h?c và cao ??ng, t? ch?c gi?i thi?u và xây d?ng m?t s? ch??ng trình ch?t l??ng cao dành cho sinh viên ??i h?c t? kh?p n?i trên th? gi?i ?? h?c tr?c tuy?n. B?n khóa h?c bao g?m "T?ng quan và phân tích các t? ch?c qu?c t?", "Kinh t? v? mô", "Qu?n lý s?c kh?e" và "Yoga th? hình " ???c ?? xu?t b?i Tr??ng ??i H?c Ngo?i Ng? Th??ng H?i là nh?ng môn h?c tr?c tuy?n ??u tiên ???c ??a lên c?ng h?c qu?c t? Ai Ke Cheng.

  Vi?c xây d?ng m?t c?ng h?c tr?c tuy?n qu?c t? v?i phiên b?n ti?ng Anh c?a các tr??ng ??i h?c do B? Giáo d?c ??a ra ?ã t?p h?p các tr??ng ??i h?c t?t nh?t, giáo viên t?t nh?t và khóa h?c t?t nh?t ?? v??t qua nh?ng khó kh?n v?i các qu?c gia trên th? gi?i. Trong tình hình gay g?t phòng ch?ng d?ch b?nh,Các khóa h?c t?t trên ?ây hoàn toànmi?n phí. Trong ?ó, Ai Ke Cheng và H?c ???ng Tr?c Tuy?n là hai c?ng h?c ???c ch?n vào ??t ??u tiên. T?t c? có 193 khóa h?c tr?c tuy?nc?a 53 tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m“hai h?ng nh?t” và 7 tr??ng ??i h?c chuyên ngành ??c s?c ???c v?n hành trên c?ng h?c qu?c t? Ai Ke Cheng, bao g?m y h?c và phòng ch?ng d?ch b?nh, kinh t? và phát tri?n, khoa h?c t? nhiên, ngh? thu?t và thi?t k?, k? thu?t và công ngh?, thí nghi?m thông minh và mô ph?ng ?o, nông nghi?p và sinh thái, ??i m?i sáng t?o và h??ng v? t??ng lai trong tám l?nh v?c chính, và có ??c ?i?m c?a ch?ng lo?i phong phú, t?p h?p các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng, h?i t? các giáo viên n?i ti?ng vàcác khóa h?c vàng.

  B?n khóa h?c ??u tiên tr??ng chúng tôi ?ã ho?t ??ng trên m?ng ??u là các khóa h?c kh?i ??ng xây d?ngd? án MOOCc?p tr??ng n?m 2019, ?ã ???c ??a lên c?ng h?c MOOC c?a ??i h?c Trung Qu?c vào tháng 12 n?m 2019. B?n khóa h?c thu?c các l?nh v?c khác nhàu, cácngành h?c khác nhau, và ???c d?y b?ng ti?ng Anh, song ng? Trung-Anh ho?c ti?ng ??c,?ng d?ng ph??ng pháp gi?ng d?y, k?t h?p n?i dung tiên ti?n, ??t hi?u qu? t??ng tác cao, ??i m?i công ngh? thao tácvàb?i d??ng kh? n?ng ki?n th?c ?a d?ng ?ã ???c ng??i h?c ?ánh giá cao .

  Khóa h?c MOOC "T?ng quan và tìm hi?u các T? ch?c Qu?c t?"

  Khóa h?c "T?ng quan và tìm hi?u các T? ch?c qu?c t?" kh?i d?y ??y ?? các l?i th? v? ngu?n l?c  h?p tác lâu dài gi?a H?c viên D?ch thu?t cao c?p và nhi?u T? ch?c qu?c t?, th?c hi?n sâu s?c, xây d?ng thi?t th?c ch??ng trình b?i d??ng d?ch thu?t, gi?i thi?u ho?t ??ng c?a các T? ch?c Qu?c t?. N?i dung chính ?? c?p ??n các tiêu chu?n c?a Liên Hi?p Qu?c ?? ?ánh giá nhân viên m?i,  khuôn kh? thi?t k? ch? y?u t?p trung vào ba giá tr? nòng c?t (Core Values), tám n?ng l?c nòng c?t (Core Competencies) và sáu n?ng l?c qu?n lý nòng c?t (Managerial Competencies), và th?o lu?n v? cách t?t h?n ?? tham gia, hòa nh?p vào các T? ch?c Qu?c t? và truy?n ??t ti?ng nói c?a ng??i Trung Qu?c.

  Khóa h?c MOOC "Kinh t? v? mô"

  Môn h?c "Kinh t? v? mô" gi?i thi?u các v?n ?? c? b?n c?a nghiên c?u kinh t? v? mô, nh? th?ng kê tài kho?n kinh t? nhà n??c, cân b?ng kinh t? v? mô, vào ngh? và th?t nghi?p, l?m phát và chính sách kinh t? v? mô, và tóm t?t h? th?ng lý thuy?t v? kinh t? v? mô.

  Khóa h?c MOOC "Qu?n lý s?c kh?e"

  Môn h?c "Qu?n lý s?c kh?e" là m?t môn h?c m?i ?ào t?o liên ngành (y h?c, giáo d?c h?c và khoa h?c th? thao), v?i các ??c ?i?m mang tính qu?c t? hóa, ?a ngôn ng? và tính th?c ti?n m?nh m?. Môn h?c này h?t s?c xúc ti?n các cá nhân khác nhau th?c hi?n giáo d?c s?c kh?e và nâng cao s?c kh?e qu?n lý, ?? cung c?p t? v?n và h??ng d?n v? s?c kh?e có m?c tiêu cho cá nhân và các nhóm, và ??a ra các bi?n pháp can thi?p ?? giúp các cá nhân và các nhóm n?m b?t và duy trì s?c kh?e c?a chính mình m?t cách hi?u qu? và ??t ???c tình tr?ng t?t nh?t v? s?c kh?e.

  Khóa h?c MOOC "Yoga th? hình "

  Môn h?c "Yoga hình th?" ???c thi?t k? theo các ??c ?i?m th? ch?t và tinh th?n c?a sinh viên, giúp sinh viên và nh?ng ng??i ?am mê yoga n?m b?t ki?n th?c c? b?n v? yoga và s? k?t h?p c?a các t? th?. ??ng th?i, trong môn h?c này chuyên thi?t k? m?t s? t? h?p ?? s?a ch?a dáng v? và gi?m nh? áp l?c, ?? giúp các sinh viên hình th?nh m?t dáng v? s?c kh?e, b?i d??ng thói quen l?i s?ng lành m?nh, c?ng c? thói quen t?p th? d?c ?úng ??n, t? ?ó thúc ??y hình thành thói quen rèn luy?n s?c kh?e su?t ??i.

  Tuân theo s? m?nh "ph?c v?  phát tri?n cho ??t n??c, ph?c v? phát tri?n toàn di?n cho ng??i dân, ph?c v? s? ti?n b? c?a xã h?i và ph?c v? giao l?u v?n hóa Trung Qu?c v?i n??c ngoài",Tr??ng ??i H?c Ngo?i Ng? Th??ng H?i luôn coi tr?ng vi?c xây d?ng và chia x? ?ng d?ng các khóa h?c MOOC trên th? gi?i. Tr??ng chúng tôi tr? thành tr??ng ??i h?c ??i tác th? ba c?a Trung Qu?c v?i c?ng h?c tr?c tuy?n qu?c t? MOOC FutureLearn vào n?m 2014. N?m 2015, tr??ng ?ã phát hành môn h?c MOOC d?y b?ng ti?ng Anh ??u tiên t?i Trung Qu?c, và th? ba ? châu Á. N?m 2019, tr??ng ?ã ra s?c xây d?ng MOOC và ??ng ký trúng tuy?n 30 d? án khóa h?c MOOC. Trên c?ng h?c MOOC các tr??ng ??i h?c Trung Qu?c, c?ng h?c FutureLearn và các khóa h?c MOOC n?i ti?ng khác trong và ngoài n??c, t?ng s? khóa h?c ?ã m? lên t?i 33, và s? l??ng ng??i ch?n các khóa h?c ?ã v??t quá 600.000 l??t ng??i. Hai khóa h?c ?ã giành ???c danh hi?u "Khóa h?c m? tr?c tuy?n xu?t s?c qu?c gia", m?t khóa h?c ?ã ???c trao t?ng danh hi?u "Khóa h?c tr?c tuy?n ch?t l??ng c?a các tr??ng ??i h?c Th??ng H?i" và m?t khóa h?c ???c bình ch?n là "Danh hi?u khóa h?c tr?c tuy?n ch?t l??ng c?a các tr??ng ??i h?c Th??ng H?i 2019". Nhà tr??ng s? ti?p t?c xây d?ng m?t lo?t các khóa h?c MOOC ??c s?c, và t?ng c??ng h?n n?a hi?u qu? c?a s? k?t h?p gi?a tính tiên ti?n c?a n?i dung, tính hi?u qu? c?a t??ng tác, tính sáng t?o c?a ph??ng pháp và công ngh? và tính ch?t l??ng c?a n?ng l?c ki?n th?c. B?n ??c ?i?m ?òi h?i ph?i xây d?ng các c?ng h?c và khóa h?c tr?c tuy?n, thúc ??y cu?c cách m?ng v? ch?t l??ng giáo d?c ??i h?c d?a trên n?m ti?u chu?ntính kh? thi c?a m?c tiêu ?ào t?o, ?? thích ?ng v?i nhu c?u xã h?i, ?? h? tr? các ?i?u ki?n k? thu?t, tính hi?u qu? c?a ho?t ??ng ??m b?o ch?t l??ng và m?c ?? hài lòng c?a sinh viên ??i v?i h?c t?p.

  Chia s?:

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  大阳城集团娱乐app网址