大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  L? trình & giao th?ng

  S? ?? v? trí (map)

  B?n có th? tra c?u t?a ?? c?a hai c? s? c?a tr??ng chúng tôi qua s? ?? 3D  (http://map.shisu.edu.cn) và khám phá nh?ng phong c?nh tuy?t ??p trong và ngoài khuôn viên nhà tr??ng.

  L? trình hàng không

  Th??ng H?i hi?n có 2 sân bay qu?c t? là sân bay Ph? ?ông và sân bay H?ng Ki?u, ???ng dây nóng c?a Qu?y ch? d?n ? sân bay là +86 (21) 96990.

  B?n có th? ?i l?i gi?a 2 sân bay v?i n?i th? Th??ng H?i b?ng các ph??ng ti?n giao thông nh? tàu ?i?n ng?m, xe buýt và xe buýt hàng không. Trong ?ó, sân bay qu?c t? H?ng Ki?u g?n c? hai c? s? tr??ng h?n. T? sân bay qu?c t? Ph? ?ông lái xe ho?c ?i t?c-xi (44 cây s?, kho?ng 150 ??ng NDT ban ngày) ??n c? s? H?ng Kh?u m?t kho?ng 1 ti?ng ??ng h?, s? d?ng ph??ng ti?n giao thông công c?ng m?t kho?ng 120 phút.

  L? trình cho xe h?i

  N?u b?n lái xe t? n?i thành, sân bay ho?c nhà ga ??n c? s? Tùng Giang, có th? ch?n m?t trong các l? trình sau ?ây:

  L? trình 1: ???ng trên cao Diên An→???ng cao t?c H? Thanh Bình→ph? Gia Tùng Trung→ph? Gia Tùng Nam→ph? V?n T??ng

  L? trình 2: ???ng trên cao Nam B?c→???ng trên cao H? M?n→???ng cao t?c H? Hàng→ph? Gia Tùng Nam→ph? V?n T??ng

  Ph??ng ti?n giao thông công c?ng

  Th??ng H?i có h? th?ng ph??ng ti?n giao thông công c?ng khá hoàn thi?n, bao g?m xe buýt, t?c-xi và tàu ?i?n ng?m ?ang ngày càng phát tri?n. T?t c? các ph??ng ti?n giao thông công c?ng ??u có th? s? d?ng chung trên cùng m?t th? giao thông công c?ng Th??ng H?i.

  Tàu ?i?n ng?m

  B?n có th? ?i tuy?n tàu ?i?n ng?m s? 3, xu?ng ? tr?m tàu ?i?n ng?m ph? Xích Phong ho?c tr?m tàu ?i?n ng?m Sân bóng ?á H?ng Kh?u (có th? chuy?n tàu ?i?n ng?m s? 8), r?i ??n c? s? H?ng Kh?u.

  B?n có th? ?i tuy?n tàu ?i?n ng?m s? 9, xu?ng ? tr?m tàu ?i?n ng?m Thành ph? ??i h?c Tùng Giang, r?i ??n c? s? Tùng Giang.

  Xin l?u ý b?ng gi? tàu ?i?n ng?m.

  Xe buýt

  Xung quanh c? s? H?ng Kh?u có các tuy?n xe buýt s? 937, 959, 70, 853, 933, 222, 79 và s? 875.

  Xunh quanh c? s? Tùng Giang có các tuy?n xe buýt s? 5 Tùng Giang, s? 3 Tùng Giang và s? 9 Tùng Giang.

  Giá vé xe buýt t? 1 ??n 2 ??ng NDT.

  Xe buýt c?a tr??ng di chuy?n gi?a hai c? s?

  Tr??ng có xe buýt riêng di chuy?n gi?a hai c? s?, ph?c v? cán b? công nhân viên ch?c và cung c?p d?ch v? giao thông thu?n ti?n cho khách ??n th?m tr??ng c?ng nh? sinh viên, h?c viên sau ??i h?c.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址