大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  Kinh k?ch-m?t k?ch ch?ng mang ??m tinh hoa v?n hóa Trung Qu?c


  13 June 2019 | By veripadmin | SISU

  • Di?n viên trong vai ?án

  • Di?n viên trong vai T?nh

  • Kinh k?ch “Quy Phi say r??u”

   

  Kinh k?ch là m?t lo?i k?ch ???c l?u truy?n r?ng rãi và có t?m ?nh h??ng n?i b?t nh?t c?a Trung Qu?c. Trong su?t quá trình hình thành, Kinh k?ch v?a thu hút tinh hoa t? nhi?u lo?i tu?ng c? ??a ph??ng, ??c bi?t là “Huy Ban” t?c là tu?ng “An Huy”, l?u hành t?i mi?n Nam Trung Qu?c vào nh?ng n?m c?a th? k? 18, v?a ???c ?nh h??ng nhi?u b?i ngôn ng? ??a ph??ng và phong t?c t?p quán B?c Kinh. Nh?ng nó không ph?i là lo?i k?ch ??c tr?ng riêng c?a ??a ph??ng B?c Kinh mà nó mang ??c tr?ng c?a c? dân t?c Trung Hoa.

  Kinh k?ch là môn ngh? thu?t ph?i h?p ??ng th?i c?: ca, nói, di?n,??u võ. Ca là hát theo ?i?u nào ?ó; nói là ??i tho?i ho?c ??c tho?i c?a các nhân v?t; di?n là bi?u di?n ??ng tác ho?c bi?u l? tình c?m; ??u võ là bi?u di?n võ thu?t d??i hình th?c nh?y múa.

  Trong quá trình phát tri?n, kinh k?ch ?ã hình thành m?t h? th?ng ??ng tác bi?u di?n mang tính ch?t t??ng tr?ng cao. Ví nh?: L?y m?t chi?c mái chèo bi?u th? m?t con thuy?n, m?t chi?c roi ng?a bi?u th? m?t con ng?a, di?n viên không c?n ??o c? v?n có th? bi?u di?n nh?ng ??ng tác nh? lên l?u, xu?ng l?u, m? c?a, ?óng c?a. Tuy ??ng tác này h?i khu?ch ??i, nh?ng có th? ?em l?i c?m giác chân th?t cho khán gi?.

  Các nhân v?t trong Kinh k?ch ch? y?u chia làm b?n vai chính: Sinh(vai nam), ?án(vai n?), T?nh(vai nam),S?u(nam n? ??u có). “Sinh”() tùy theo tu?i tác và thân ph?n trong các v? k?ch mà chia thành lão sinh, ti?u sinh và võ sinh. “?án” 旦)bao g?m thanh y, hoa ?án, võ ?án, lão ?án. “T?nh” (净)vào vai nam hào ki?t ho?c th? sinh, ??c tr?ng n?i b?t là ph?i v? nhi?u màu s?c trên m?t, vì v?y còn g?i là “hoa ki?m”. “S?u(丑) là vai x?u xa ho?c hài h??c lanh l?i.

  Ngh? thu?t hóa trang trong Kinh k?ch r?t ??c s?c.Vai “Sinh” và “?án” ph?i v? lông mày, nâng lông mày và v? tròng m?t.

  Vai “T?nh” và “S?u” ph?i v? m?t n?. M??t na? la? nghê? thuâ?t ???c s??c nhâ?t trong Kinh ki?ch.

  Qua m??t na? chúng ta co? thê? nhâ?n biê?t tính cách ho?c ph?m ch?t c?a ca?c nhân vâ?t, nh?: trung tha?nh hay gian tra?, tô?t ?e?p hay xâ?u xa, l??ng thiê?n hay gian a?c, cao th???ng hay thâ?p he?n. Vi? du? nh?, m??t na? tô ?o? thê? hiê?n nhân vâ?t trung tha?nh h?t m??c; nê?u la? ma?u tr??ng thi? nhân vâ?t ?o? co? ti?nh ca?ch gian tra?, ?ô?c a?c; ma?u xanh lam thê? hiê?n nhân vâ?t ?o? kiên c???ng du?ng ca?m; ma?u va?ng no?i nên nhân vâ?t ?o? ta?n ba?o, ma?u va?ng ho??c ma?u ba?c t???ng tr?ng cho thâ?n phâ?t ho??c quy? qua?i, khiê?n kha?n gia? co? mô?t ca?m gia?c huyê?n a?o.

  Kinh k?ch c?ng ?ã tr?i qua nh?ng th?ng tr?m cùng v?i di?n bi?n c?a l?ch s? và s? phát tri?n c?a th?i ??i . Kinh k?ch ???c coi la? tinh hoa  trong nghê? thuâ?t hát k?ch c?a dân t?c Trung Hoa. Nga?y nay, nha? ha?t l??n Tr???ng An quanh n?m ?ê?u có nh?ng cu?c diê?n v?i nhiê?u v?? Kinh ki?ch khác nhau. Nó ?ã thu hu?t nhiê?u ng???i hâm mô? Kinh ki?ch trên thê? gi??i ??n Trung Qu?c tham gia và h?c h?i Kinh k?ch.

  Kinh k?ch s? làm cho chúng ta c?m th?y mình ?ang ??m chìm trong m?t câu chuy?n c? x?a, là m?t th? gi?i v?a t??i ??p, v?a hài hòa l?i v?a v?nh h?ng. Không ch? có v?y ? ?ó b?n còn có th? tìm th?y ???c s? trang nghiêm và t?nh l?ng vô cùng tuy?t di?u. C?ng vì th? mà nó ???c ?ông ??o nhân dân các n??c ?a thích.

  Chia s?:

  Liên h? chúng t?i

  Trung tam báo chí, Phòng Tuyên truy?n ??ng ?y SISU

  Tel : +86 (21) 3537 2378

  Email : news@shisu.edu.cn

  Address :550 ph? ??i Liên Tay, Th??ng H?i, Trung Qu?c

  Tin c?

  大阳城集团娱乐app网址