大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  T?ng quát v? nghiên c?u khoa h?c

  Trau d?i t? t??ng

  D?a trên ?u th? t?ng h?p v? ?a ngành, liên ngành, ?a ngôn ng?, tr??ng chúng tôi có m?i liên h? m?t thi?t v?i chi?n l??c ??t n??c và khu v?c, tích c?c gánh vác s? m?ng “kép” là “Gi?i thi?u th? gi?i cho Trung Qu?c” và “Gi?i thi?u Trung Qu?c v?i th? gi?i”, ?ã xác l?p ??a v? h?c thu?t cao trong gi?i h?c thu?t ngôn ng? h?c và l?nh v?c nghiên c?u quan h? qu?c t? ? Trung Qu?c.

  V?i xu h??ng nghiên c?u là quy ho?ch chính sách ngôn ng?, chi?n l??c ngo?i giao qu?c t?, nghiên c?u d? lu?n báo chí ??i ngo?i, h?n 50 ??n v? nghiên c?u và ?oàn th? h?c thu?t c?a tr??ng chúng tôi ?ã góp ph?n t?o nên m?t nhóm chuyên gia khá quy mô, ?ã cung c?p d?ch v? tham v?n chuyên môn cho nhà n??c nói chung và các chính quy?n ??a ph??ng c?ng nh? các b? ngành nói riêng, và ?ã xu?t hi?n m?t lo?t thành qu? nghiên c?u v? khoa h?c xã h?i và nhân v?n Trung Qu?c.

  Nh?ng n?m g?n ?ây, Nhà tr??ng ?ã k?t h?p ?u th? c?a các ngành h?c ch?t l??ng hi?n nay, t?ng b??c tri?n khai nghiên c?u ??t n??c h?c và khu v?c h?c, t?ng c??ng xây d?ng kho d? li?u tham v?n chuyên môn ??ng c?p qu?c t? ?? nâng cao ??a v? h?c thu?t trên toàn c?u, ph?c v? chi?n l??c qu?c gia. Hi?n nay tr??ng chúng tôi ?ã thi?t l?p 3 ??n v? nghiên c?u khoa h?c nòng c?t là Trung tâm nghiên c?u Nga, Trung tâm nghiên c?u EU và Trung tâm nghiên c?u Anh.

  Nhà tr??ng khuy?n khích t? do h?c thu?t và nghiên c?u sáng t?o, các th?y cô giáo ? ?ây không ch? là nh?ng b?c th?y h??ng d?n sinh viên, mà còn là nh?ng nhà khoa h?c xu?t s?c, h? không ng?ng tìm hi?u trong l?nh v?c nghiên c?u riêng c?a mình, m? r?ng ki?n th?c t?i tân và ??a vào th?c ti?n gi?ng d?y.

  M?i n?m Nhà tr??ng ??u t? ch?c ho?t ??ng “H?i thi ??c sách c?p Tr??ng” dành cho sinh viên ??i h?c, hi?u tr??ng ?ích thân tham gia ch?m thi và trao gi?i th??ng, n?i dung thi là vi?t nh?ng bài vi?t chuyên ngành, trình bày và b?o v? bài vi?t và tr? l?i các ki?n th?c t?ng h?p, liên thông v?i các d? án nh? h?i ??c sách “Canh ??c Viên”, giá sách tân sinh viên, di?n ?àn SISU và sa-lông v?n hóa, ?ã b??c ??u hình thành m?t quy trình thúc ??y sinh viên tham gia nghiên c?u h?c thu?t t? A ??n Z, nh? d?n gi?i, ??c hi?u, ??c k?, vi?t lu?n v?n, th?o lu?n, ?i sâu vào nghiên c?u, vân vân…

  M?i n?m các h?c viên sau ??i h?c c?a tr??ng ??u t? ch?c Ngày h?i v?n hóa h?c thu?t, tri?n khai các h?i thi bài lu?n h?c thu?t và th?o lu?n h?c thu?t chuyên ??, xu?t b?n thành qu? tiêu bi?u là K? y?u h?i th?o nghiên c?u ngo?i ng? và v?n hóa, mang ??c ?i?m riêng bi?t so v?i các tr??ng ??i h?c cùng l?nh v?c. Ngoài ra, Vi?n ?ào t?o sau ??i h?c còn t? ch?c sa-lông ti?n s?, ngày càng tr? thành sàn giao l?u h?c thu?t h?t s?c phong phú.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址