大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Giao l?u h?c t?p

  L?u h?c sinh n??c ngoài ??n SISU du h?c

  K? t? nh?ng n?m 70 c?a th? k? tr??c cho ??n nay, ?ã có r?t nhi?u l?u h?c sinh n??c ngoài ??n tr??ng chúng tôi tri?n khai ch??ng trình trao ??i sinh viên v?i hình th?c h?c t?p ng?n h?n ho?c 1 n?m. Tính ??n nay, tr??ng chúng tôi ?ã ti?p nh?n h?n 30 nghìn l?u h?c sinh ??n t? g?n 90 qu?c gia và khu v?c, quy mô ?ào t?o l?u h?c sinh gi? v? trí hàng ??u trong toàn qu?c. Trong 5 n?m nay, m?i n?m ??u có kho?ng 4000 l?u h?c sinh ??n tr??ng chúng tôi tham gia h?c t?p khóa h?c ti?ng Hoa và các môn h?c khác, làm t?ng thêm c?m nh?n và hi?u bi?t v? v?n hóa Trung Hoa, thúc ??y giao l?u ?i l?i gi?a Trung Qu?c v?i th? gi?i, ??y m?nh trình ?? ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c v?i t?m nhìn qu?c t? c?a SISU.

  Sinh viên SISU ?i du h?c n??c ngoài

  Các d? án giao l?u du h?c c?a tr??ng ngày càng phong phú ?a d?ng, khi?n cho các th?y cô giáo, sinh viên và h?c viên sau ??i h?c trau d?i t?m nhìn qu?c t? trong n?n v?n hóa ?a nguyên.

  ?a s? sinh viên h? chính quy ??u có c? h?i du h?c ? tr??ng ??i tác ? n??c ngoài ít nh?t 1 h?c k? v?i hình th?c trao ??i sinh viên, không ít khoa và h?c vi?n có d? án trao ??i sinh viên v?i th?i h?n 1 n?m h?c. ??ng th?i, tr??ng còn khuy?n khích sinh viên và h?c viên sau ??i h?c tham gia d? án giao l?u du h?c n??c ngoài trong các k? ngh? hè và ngh? ?ông.

  Hi?n nay tr??ng chúng tôi ?ã tri?n khai h?p tác có hi?u qu? v?i các tr??ng ??i tác n??c ngoài, lo?i hình d? án bao g?m d? án b?c ??i h?c 1+3, 2+2, 3+2, và d? án b?c cao h?c v?n b?ng kép, d? án liên k?t ?ào t?o ti?n s?, vân vân…

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址