大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  ?m c? th? gi?i

  ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c có s? giao l?u h?p tác ??i ngo?i s?m nh?t c?a Nhà n??c Trung Hoa m?i, t? th?i k? ??u m?i thành l?p ?ã có chuyên gia n??c ngoài ??n làm vi?c t?i tr??ng. SISU xác ??nh chi?n l??c phát tri?n v?i ??nh h??ng h?i nh?p giáo d?c qu?c t?, v?a “m?i vào” v?a “b??c ra”, tích c?c tri?n khai giao l?u h?p tác qu?c t? v? nghiên c?u h?c thu?t, khuy?n khích các sinh viên phóng t?m m?t nhìn ra th? gi?i, không ng?ng ph?n ??u v??n lên trong môi tr??ng v?n hóa ?a nguyên, thu hút ??n m?c t?i ?a nh?ng thành qu? ?u tú và kinh nghi?m tiên ti?n v? giáo d?c ??i h?c c?a th? gi?i. Tr??ng chúng tôi ?ã thi?t l?p quan h? h?p tác v?i h?n 300 tr??ng ??i h?c và ??n v? h?c thu?t thu?c 55 n??c và khu v?c, gi? quan h? m?t thi?t v?i các t? ch?c qu?c t? nh? Liên h?p qu?c, EU, vân vân…

  SISU d?a vào th?c ti?n và nghiên c?u d?y h?c lâu dài, biên so?n và xu?t b?n nh?ng cu?n sách giáo trình ti?ng Hán ??i ngo?i, tích c?c thúc ??y v?n hóa toàn c?u hòa nh?p l?n nhau. Trong 5 n?m nay, m?i n?m ??u có kho?ng 4000 l?u h?c sinh t? các n??c trên th? gi?i ??n tr??ng chúng tôi h?c t?p các ch??ng trình ti?ng Hoa và các môn h?c liên quan khác, quy mô ?ào t?o gi? v? trí hàng ??u trong c? n??c. Tr??ng chúng tôi ?ã thi?t l?p 7 h?c vi?n Kh?ng T? h?p tác v?i các tr??ng ??i tác kh?p châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Nam M? nh? ??i h?c ?ông ph??ng Naples Ý, ??i h?c Osaka Sangyo Nh?t B?n, ??i h?c Thiên chúa giáo Bê-la-rút, ??i h?c Szegedi Hung-ga-ri, ??i h?c Autonoma de Madrid Tây Ban Nha, ??i h?c Hassan II Ma R?c, H?c vi?n Ngo?i ng? Samarqand Uzbekistan…, ?ã góp ph?n qu?ng bá v?n hóa Trung Hoa, thúc ??y giao l?u v?n hóa gi?a Trung Qu?c v?i th? gi?i.

  V??t qua biên gi?i

  Các ngành h?c tr?ng ?i?m, các chuyên ngành ngôn ng? phi thông d?ng, các ch??ng trình ?ào t?o ngành chính - ph? ??u có d? án giao l?u sinh viên t?i các n??c s? t?i và khu v?c v?i n?i dung là trao ??i sinh viên, cùng công nh?n tín ch? c?a nhau, giúp cho sinh viên có c? h?i sang tr??ng ??i tác ? n??c ngoài du h?c, nâng cao ý th?c qu?c t? và n?ng l?c giao ti?p. Tr??ng chúng tôi c?ng khuy?n khích sinh viên ?i n??c ngoài du h?c ng?n h?n trong các k? ngh? hè và ngh? ?ông. ??ng th?i, m?i n?m các h?c viên sau ??i h?c c?a tr??ng do ?y ban qu?n lý qu? du h?c Qu?c gia tài tr? sang n??c ngoài du h?c, nghiên c?u khoa h?c, m? r?ng và ?ào sâu v? các l?nh v?c nghiên c?u, h?i nh?p vào xu h??ng phát tri?n t?i tân c?a th? gi?i.

  Nhà tr??ng ?ã áp d?ng nhi?u bi?n pháp ?? khuy?n khích các cán b? gi?ng d?y sang nghiên c?u ? các tr??ng ??i h?c danh ti?ng ? h?i ngo?i v?i hình th?c ng?n h?n ho?c dài h?n, thu hút nh?ng thành qu? ?u tú và kinh nghi?m tiên ti?n v? giáo d?c ??i h?c c?a th? gi?i, m? r?ng t?m m?t, nâng cao trình ?? d?y h?c và nghiên c?u c?a mình. Nh?ng n?m g?n ?ây, tr??ng có nhi?u giáo viên ???c ?y ban qu?n lý qu? du h?c qu?c gia và D? án h?c gi? Fulbright M? tài tr?, sang nghiên c?u và giao l?u h?c thu?t ? các tr??ng ??i h?c hàng ??u th? gi?i v?i t? cách h?c gi? th?nh gi?ng cao c?p.

  Ngoài ra, k? t? nh?ng n?m 70 c?a th? k? tr??c cho ??n nay, ?ã có r?t nhi?u l?u h?c sinh n??c ngoài ??n tr??ng chúng tôi tri?n khai ch??ng trình trao ??i sinh viên v?i hình th?c h?c t?p ng?n h?n ho?c 1 n?m h?c, làm t?ng thêm c?m nh?n và hi?u bi?t v? v?n hóa Trung Hoa, thúc ??y m?i quan h? giao l?u ?i l?i gi?a Trung Qu?c v?i th? gi?i, thúc ??y nâng cao trình ?? gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c c?a tr??ng. Tính ??n nay, Nhà tr??ng ?ã ti?p nh?n h?n 30 nghìn l?u h?c sinh ??n t? g?n 90 n??c và khu v?c, quy mô ?ào t?o l?u h?c sinh ??ng ??u trong c? n??c. 

  B??c ra th? gi?i

  ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i luôn luôn h??ng ??n th? gi?i. Tri?n khai giao l?u ?i l?i và th?m h?i l?n nhau m?t cách sâu r?ng là m?t trong nh?ng bi?n pháp quan tr?ng ?? th?c hi?n chi?n l??c v?i t?m nhìn qu?c t? c?a tr??ng.

  ?ã có nhi?u nguyên th? qu?c gia, nh?ng quan ch?c ??i s? quán ho?c lãnh s? quán c?a các n??c, ??i bi?u cao c?p c?a các t? ch?c qu?c t?, nh?ng h?c gi? n?i ti?ng th? gi?i, nh?ng nhân s? n?i ti?ng ? h?i ngo?i ??n th?m tr??ng chúng tôi, ?ã góp ph?n nâng cao ti?ng t?m qu?c t? c?a tr??ng. Hàng n?m Nhà tr??ng ??u t? ch?c nhi?u cu?c h?i th?o qu?c t? ?a bên ho?c ?ôi bên v?i trình ?? cao, các chuyên gia h?c gi? ??n t? các n??c th? gi?i cùng th?o lu?n và trao ??i ý ki?n v? các v?n ?? tr?ng ??i thu?c các l?nh v?c nghiên c?u, thúc ??y giao l?u và h?p tác v? nghiên c?u h?c thu?t v?i trình ?? cao c?a tr??ng.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址