大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  V?n hóa khu?n viên nhà tr??ng

  Là m?t tr??ng ??i h?c v?i nét v?n hóa ?a nguyên, tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i luôn luôn coi tr?ng vai trò nòng c?t c?a v?n hóa khuôn viên nhà tr??ng ??i v?i vi?c trau d?i c?t cách ??i h?c, b?i d??ng nhân cách lý t??ng, và ?ã d?n d?n hình thành tinh th?n ??i h?c v?i ph??ng châm “Chí H??ng Cao ??p, Thông Hi?u Th? Gi?i”. Nh?ng bu?i thuy?t trình h?c thu?t c?i m? ?a nguyên, nh?ng l? h?i v?n hóa xu?t s?c, nh?ng cu?c thi sôi ??ng trong tr??ng, các câu l?c b? sinh viên phong phú, khi?n cho nhà tr??ng ?âu ?âu c?ng tràn ng?p không khí nhân v?n và s?c s?ng tu?i thanh xuân.

  V?n hóa ?a nguyên

  M?i n?m tr??ng chúng tôi ??u có các ho?t ??ng l? h?i ??c s?c nh? Ngày h?i v?n hóa ngo?i ng?, Ngày h?i v?n hóa th? d?c th? thao, Ngày h?i v?n hóa tân sinh viên, Ngày h?i v?n hóa ngh? thu?t, Ngày h?i v?n hóa h?c thu?t dành cho các h?c viên sau ??i h?c… ?ã d?y lên phong trào sôi ??ng không khí v?n hóa phong phú. Ngoài ra, các khoa, h?c vi?n còn t? ch?c các lo?i ho?t ??ng v?n hóa tiêu bi?u, nh? “Ngày h?i k?ch nói Shakespeare” c?a H?c vi?n Nghiên c?u Anh-M?, “Cu?c thi hát gi?a ?? và Tr?ng”( Kohaku Uta Gassen) c?a H?c vi?n Nghiên c?u Nh?t B?n, “Ngày h?i Cervantes” c?a H?c vi?n Nghiên c?u châu Âu và châu M? La-tinh, “Ngày h?i v?n hóa ??c” c?a H?c vi?n nghiên c?u ??c, “?n t??ng Pháp” c?a H?c vi?n Ti?ng Pháp và Nghiên c?u Pháp… ?ã h?i t? thành nh?ng b?a ti?c v?n hóa th?nh so?n, r?c r?, r?t ???c “dân SISU” ?a chu?ng và hoan nghênh. 

  Giáo d?c ngh? thu?t

  Giáo d?c ngh? thu?t ? SISU c?ng r?t ??c s?c. M?i n?m Nhà tr??ng s? t? ch?c các ho?t ??ng “Ngh? thu?t ??nh cao trong tr??ng ??i h?c” giúp cho sinh viên nâng cao ph?m ch?t th?m m? và ý chí hoài bão. ??ng th?i Nhà tr??ng còn m? ra không ít khóa h?c v? ngh? thu?t (có tích l?y h?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c chung b?t bu?c), làm t?ng thêm c?m nh?n v? ngh? thu?t c?a sinh viên. Quy mô ?oàn v?n ngh? c?a tr??ng ngày càng l?n m?nh, ví d? nh? ?oàn k?ch nói Finalmente ???c sinh viên yêu m?n, ?ã nhi?u l?n ?o?t gi?i xu?t s?c trong Liên hoan K?ch nói sinh viên toàn qu?c, là m?t trong nh?ng câu l?c b? sinh viên ?u tú c?a các tr??ng ??i h?c trong c? n??c. ?oàn Ca múa nh?c dân gian, Dàn nh?c giao h??ng SISU, Dàn h?p x??ng Across ??u dày d?n kinh nghi?m bi?u di?n trên sân kh?u. M?i n?m Nhà tr??ng ??u t? ch?c H?i thi hát Top 10, thu hút nhi?u ng??i yêu thích v?n ngh? quan tâm theo dõi, có ?nh h??ng sâu r?ng.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址