大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Th? d?c th? thao

  Ng??i ng??i t?p th? thao rèn s?c kh?e

  SISU có tuy?n th?ng th? d?c th? thao xu?t s?c. Hi?n nay SISU ?ã thành l?p ??i tuy?n bóng chày và ??i tuy?n c? vây v?i trình ?? thi ??u cao, ?ã nhi?u l?n ?o?t gi?i trong các cu?c thi trong và ngoài n??c nh? Gi?i C? vây sinh viên qu?c t? t? ch?c ? Tô-ky-ô Nh?t B?n, Gi?i C? vây Ying Cup sinh viên Trung Qu?c, Gi?i Bóng chày sinh viên Trung Qu?c, Gi?i liên minh bóng chày sinh viên Trung Qu?c, giành ???c nhi?u gi?i th??ng v? cho tr??ng. ??i tuy?n bóng chày c?a tr??ng còn thi?t l?p quan h? h?p tác v?i Liên ?oàn Bóng chày nhà ngh? M? (MLB), cùng nhau thúc ??y qu?ng bá và phát tri?n môn bóng chày ? Trung Qu?c.

  Hàng n?m Nhà tr??ng còn t? ch?c h?i thao, các cu?c thi ??u Cúp Hi?u tr??ng, b?i d??ng tinh th?n c?ng ??ng hi?p tác cho sinh viên, làm phong phú thêm ??i s?ng ??i h?c, và thúc ??y n?n th? d?c th? thao c?a tr??ng phát tri?n lành m?nh.

  Tr??ng chúng tôi có khá ??y ?? các thi?t b? và ti?n nghi v? th? d?c th? thao, bao g?m hai sân v?n ??ng, m?t trung tâm th? d?c th? thao, m?t b? b?i tiêu chu?n 50 mét và nhi?u nhà th? thao n?i ngo?i th?t chuyên d?ng nh? sân bóng r?, bóng chày, c?u lông và bóng bàn. C? s? H?ng Kh?u giáp v?i sân v?n ??ng H?ng Kh?u n?i ti?ng, là sân ch? nhà c?a ??i tuy?n bóng ?á Thân Hoa c?a Th??ng H?i, ?ã cung c?p không gian ?a d?ng ?? rèn luy?n s?c kh?e cho các cán b? gi?ng viên và sinh viên c?a tr??ng.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址