大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Tóm t?t v? SISU

  ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i (SISU), là tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m toàn qu?c n?m trong “D? án 211”( 100 tr??ng ??ng ??u c?a Trung Qu?c), tr?c thu?c B? Giáo d?c Trung Qu?c, và ???c s? h? tr? xây d?ng c?a thành ph? Th??ng H?i. V?i tinh th?n c?a câu kh?u hi?u truy?n th?ng “Chí H??ng Cao ??p, Thông Hi?u Th? Gi?i”, nhà tr??ng ?ã tr?i qua m?t th?i k? ph?n ??u v??n lên, nay ?ã phát tri?n thành m?t tr??ng ??i h?c ?a ngành l?ng danh th? gi?i, có trình ?? cao, ??c s?c, có t?m nhìn th? gi?i v?i m?c tiêu ?ào t?o nhân tài ngo?i ng? qu?c t? hóa có ch?t l??ng cao.

  Truy?n th?ng l?ch s?

  ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i ???c thành l?p vào tháng 12 n?m 1949, là tr??ng ??i h?c ngo?i ng? ??u tiên sau khi nhà n??c Trung Hoa m?i ra ??i, ti?n thân là Tr??ng ti?ng Nga thu?c ??i h?c cách m?ng nhân dân Hoa ?ông. Hi?u tr??ng ??u tiên c?a tr??ng là ông Kh??ng Xuân Ph??ng, nhà phiên d?ch ti?ng Nga, nhà báo n?i ti?ng, ng??i ??t n?n móng cho s? nghi?p bách khoa toàn th? Trung Qu?c. Trong h?n 60 n?m phát tri?n, tr??ng chúng tôi ?ã thu hút và h?i t? các nhà giáo ?u tú, tâm huy?t, m?u m?c, các v? giáo s? l?i l?c, ??u ngành nh? Ph??ng Tr?ng, L?c B?i Huy?n, L?ng ??t D??ng, T? Tr?ng Niên t?ng d?y h?c và nghiên c?u t?i ?ây, ?ã khai sáng và làm phong phú thêm truy?n th?ng nhân v?n c?a tr??ng.

  ?u th? ?ào t?o

  K? t? ngày thành l?p, ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i luôn luôn gi? v? trí hàng ??u v? ?u th? ngành h?c và ch?t l??ng d?y h?c trong các tr??ng ??i h?c cùng l?nh v?c. Hi?n nay, tr??ng ?ã hình thành m?t k?t c?u ?a ngành phát tri?n nh?p nhàng nh? v?n h?c, giáo d?c h?c, kinh t? h?c, qu?n tr? h?c, lu?t h?c v?i môn h?c nòng c?t m?nh v?n là ngôn ng? v?n h?c, ?a nguyên ?a d?ng, ??c s?c rõ ràng.

  Nh?ng n?m g?n ?ây, tr??ng ?ã ti?p t?c t?ng c??ng ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, nay có 3 ngành tr?ng ?i?m c?p qu?c gia, 2 ngành tr?ng ?i?m c?p t?nh và m?t c? s? ?ào t?o nhân tài ngôn ng? phi thông d?ng c?p qu?c gia (nhóm các ngôn ng? Tây Âu). Nhà tr??ng còn thi?t l?p thêm 10 ?i?m xây d?ng chuyên ngành ??c s?c c?p qu?c gia, ngành ngôn ng? v?n h?c n??c ngoài còn ???c li?t kê vào ch??ng trình xây d?ng nh?ng ngành h?c h?ng nh?t ? các tr??ng ??i h?c thu?c khu v?c Th??ng H?i (lo?i A). Ngoài ra, tr??ng chúng tôi còn có H?c vi?n d?ch thu?t cao c?p, hàng ??u châu Á, ???c H?i d?ch thu?t ca-bin h?i ngh? qu?c t? (AIIC) ?ánh giá cao và x?p vào top 15 th? gi?i có nh?ng c? s? gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c d?ch ca-bin dành cho h?i ngh?, là ??n v? duy nh?t l?t vào top này ? Trung Qu?c, bao g?m khu v?c H?ng Kông, Ma Cao và ?ài Loan.

  Nghiên c?u khoa h?c m?nh m?

  Nhà tr??ng ?ã và ?ang d?a vào ?u th? t?ng h?p ?a ngành, liên ngành, ph?i h?p ch?t ch? v?i chi?n l??c phát tri?n c?a ??t n??c và khu v?c, tích c?c gánh vác s? m?ng kép “Gi?i thi?u th? gi?i cho Trung Qu?c” và “Gi?i thi?u Trung Qu?c v?i th? gi?i”, ?ã xác l?p ??a v? h?c thu?t cao trong gi?i h?c thu?t ngôn ng? h?c và l?nh v?c nghiên c?u Quan h? Qu?c t? ? Trung Qu?c. V?i xu h??ng nghiên c?u là Quy ho?ch chính sách ngôn ng?, Chi?n l??c ngo?i giao qu?c t?, Nghiên c?u d? lu?n báo chí ??i ngo?i, h?n 60 ??n v? và trung tâm nghiên c?u c?a tr??ng ?ã hình thành nên m?t nhóm chuyên gia khá quy mô, ?ã cung c?p d?ch v? t? v?n h? tr? “ch?t xám” cho nhà n??c nói chung và các chính quy?n ??a ph??ng c?ng nh? các b? ngành nói riêng, và ?ã xu?t hi?n m?t lo?t các thành qu? nghiên c?u v? khoa h?c xã h?i và nhân v?n Trung Qu?c.

  Hi?n nay tr??ng ?ã biên t?p và xu?t b?n 11 lo?i t?p chí chuyên ngành n?i ti?ng trong gi?i h?c thu?t. Tr??ng ?ang không ng?ng t?ng c??ng xây d?ng m?ng l??i h?c thu?t ngo?i ng?, tích c?c ??y m?nh xu?t b?n t?p chí chuyên ngành b?ng ti?ng Hoa ? h?i ngo?i và qu?ng bá b?n d?ch ngo?i ng? cho tinh hoa h?c thu?t Trung Hoa, c? g?ng nâng cao s?c ?nh h??ng và ??a v? h?c thu?t trên tr??ng qu?c t?, thúc ??y n?n khoa h?c xã h?i và nhân v?n phát tri?n th?nh v??ng.

  T?m nhìn Qu?c t?

  Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i tích c?c tri?n khai giao l?u h?p tác qu?c t?, khuy?n khích các sinh viên h??ng t?i th? gi?i, tr??ng thành, tôi luy?n trong môi tr??ng v?n hóa ?a nguyên, thu hút m?t cách ??y ?? nh?ng thành qu? ?u tú và kinh nghi?m tiên ti?n v? giáo d?c ??i h?c cao ??ng trên th? gi?i. Tr??ng chúng tôi ?ã thi?t l?p quan h? h?p tác v?i 300 tr??ng ??i h?c và ??n v? thu?c 55 n??c và khu v?c, gi? gìn quan h? giao l?u m?t thi?t v?i các lo?i t? ch?c qu?c t? nh? Liên H?p Qu?c và EU, vân vân…

  Nhà tr??ng d?a trên nghiên c?u và th?c ti?n d?y h?c lâu dài, biên so?n và xu?t b?n nh?ng cu?n sách giáo trình ti?ng Hán ??i ngo?i, tích c?c thúc ??y v?n hóa toàn c?u hòa nh?p l?n nhau. N?m n?m nay, m?i n?m có kho?ng 4000 l?u h?c sinh ??n t? các n??c trên th? gi?i vào tr??ng h?c t?p các ch??ng trình ti?ng Hoa và môn h?c liên quan, quy mô ?ào t?o gi? v? trí hàng ??u trong c? n??c. Hi?n nay tr??ng chúng tôi ?ã h?p tác v?i tr??ng ??i tác ? n??c ngoài ?? thi?t l?p 7 h?c vi?n Kh?ng T? ? h?i ngo?i, phân b? kh?p châu Á, châu Phi, Châu Âu và châu Nam M? nh?m qu?ng bá v?n hóa Trung Hoa, n?i li?n các lo?i hình v?n minh trên th? gi?i.

  C? s? v?t ch?t c?a tr??ng

  Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i hi?n có hai c? s? là c? s? H?ng Kh?u và c? s? Tùng Giang, hai c? s? này t??ng tác l?n nhau và có nh?ng nét n?i b?t khác nhau. Th? vi?n tr??ng là m?t trong nh?ng th? vi?n trung tâm thu?c liên minh th? vi?n các tr??ng ??i h?c ngo?i ng? trên toàn qu?c, có hai kho sách, hi?n l?u tr? kho?ng 9 tri?u 2 tr?m nghìn cu?n sách gi?y (trong ?ó, h?n 1 n?a là sách nguyên b?n ngo?i v?n), h?n 1 tri?u 100 nghìn ??u sách ?i?n t? .

  ?? ?áp ?ng nhu c?u d?y h?c và nghiên c?u, nhà tr??ng ?ã c? c?u l?i nh?ng d? li?u truy?n thông và t? li?u nghe nhìn ngo?i ng?, xây d?ng m?t kho t? li?u giáo d?c b?ng hình s? hóa có quy mô t??ng ??i l?n. Tr??ng chúng tôi có thi?t b? d?y h?c tân ti?n, bao g?m h? th?ng d?ch cabin h?ng nh?t th? gi?i và tr?m v? tinh m?t ??t thu, h? th?ng truy?n hình cáp, h? th?ng m?ng không dây, phòng thí nghi?m ngôn ng?, vân vân…

  Ph?c v? xã h?i

  T? tr??c ??n nay, tr??ng luôn luôn chú tr?ng truy?n th?, ?ng d?ng và truy?n bá ki?n th?c, hình ?nh “ng??i SISU” th??ng xu?t hi?n trên các h?i ngh? qu?c t?, các ??i h?i th? thao c?p th? gi?i, h?i th?o qu?c t? v?i t? cách tình nguy?n viên, ?ã góp s?c mình cho s? phát tri?n c?a s? nghi?p giáo d?c ngo?i ng? Trung Qu?c. N?m 2012, Nhà xu?t b?n giáo d?c ngo?i ng? Th??ng H?i (SFLEP) ?ã biên t?p xu?t b?n 1268 lo?i sách chuyên kh?o và giáo trình, trong ?ó có 890 lo?i sách ???c tái b?n, t? l? tái b?n ??t 70,1%. Phân tích ch? s? Index Trung Qu?c ?ã công b? top 10 lo?i sách ???c d?n v?i t?n s? cao nh?t trong l?nh v?c ngôn ng? v?n t? n?m 2010, trong ?ó có 5 lo?i ??n t? nhà xu?t b?n tr??ng chúng tôi, cho th?y ?nh h??ng xã h?i r?ng l?n.

  Là m?t tr??ng ??i h?c v?i ?u th? v?n hóa ?a nguyên, ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i luôn góp ph?n ?ào t?o nh?ng nhân tài ??c s?c, ch?t l??ng cao v?i t?m nhìn qu?c t? giàu tâm h?n nhân v?n, có tinh th?n sáng t?o, có kh? n?ng th?c ti?n, ngo?i ng? thông ??t và có th? trao ??i xuyên v?n hóa, t? ?ó giúp h? tr? thành công dân th? gi?i h??ng t?i t??ng lai. Trong h?n 65 n?m k? t? ngày thành l?p cho ??n nay, d?u chân c?a các c?u sinh viên tr??ng ?ã xu?t hi?n ? kh?p n?i trên th? gi?i, h? ?ã góp ph?n ?áng k? cho công cu?c xây d?ng kinh t? và phát tri?n xã h?i c?a ??t n??c, t?ng c??ng m?i tình h?u ngh? gi?a Trung Qu?c v?i nhân dân các n??c th? gi?i.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址