大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Logo và bi?u t??ng

  Huy hi?u tr??ng

  Huy hi?u c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i có k?t c?u hình m?t cu?n sách m? ra và n?i b?t v?i hai cành cây trám xanh t?t bao quanh 3 dòng ch? ??i di?n cho tr??ng, tên vi?t t?t ti?ng Trung (上外), tên vi?t t?t ti?ng Anh (SISU) và th?i gian thành l?p tr??ng (n?m 1949), trong ?ó cu?n sách t??ng tr?ng cho s? tìm hi?u tri th?c và chân lý, cành cây trám t??ng tr?ng cho khát v?ng v? hòa bình và h?u ngh?.

  K? t? ngày thành l?p tr??ng cho ??n nay, SISU luôn luôn góp ph?n ph?c v? phát tri?n quan h? ??i ngo?i c?a ??t n??c, ?ây là s? m?ng không bao gi? thay ??i do l?ch s? phó thác cho SISU, c?ng là ph?n s? c?a “ng??i SISU” v?i lý t??ng “thông hi?u th? gi?i”.

  Phông ch? trên Logo

  Phông ch? trên Logo c?a SISU áp d?ng ki?u ch? b?n chép tay c?a Nh?t ký L? T?n, ???c s? d?ng t? khi tr??ng ??i tên là H?c vi?n Ngo?i ng? Th??ng H?i n?m 1956 cho ??n nay.

  Màu s?c SISU

  Màu s?c SISU t??ng tr?ng cho tinh th?n bao dung “h?i n?p bách xuyên” và hoài bão th? gi?i hòa bình h?u ngh?.

  Màu n?n: màu n?n là màu Pantone 2945 PC / CMYK (100, 50, 0, 10).

  L? T?n và SISU: k?t duyên qua công viên

  SISU và L? T?n có nhi?u nhân duyên v?i nhau. Công viên L? T?n ??i di?n v?i c? s? H?ng Kh?u có 100 n?m l?ch s?, là n?i an táng và ??t m? ph?n c?a L? T?n. Không ch? là m?t nhà cách m?ng, nhà t? t??ng, nhà v?n h?c, L? T?n tr??c h?t là m?t nhà d?ch thu?t, nhà ngôn ng? h?c, nhà v?n t? h?c. Ho?t ??ng sáng tác v?n h?c c?a ông b?t ??u t? d?ch thu?t và k?t thúc c?ng là d?ch thu?t. S? l??ng và t?m quan tr?ng c?a các tác ph?m d?ch thu?t không thua kém gì ho?c th?m chí v??t qua tác ph?m v?n h?c c?a ông.

  Ngày 10 tháng 10 n?m 1936, L? T?n vi?t trong Nh?t ký nh? sau: ..Bu?i chi?u tôi cùng v?i Qu?ng Bình (v? ông), H?i ?ng (con ông), Mali (cháu gái c?a ông) ??n nhà hát Th??ng H?i xem phim Dubrovsky, r?t hay.

  Ng??i phiên d?ch b? phim “r?t hay” ?ó chính là ông Kh??ng Xuân Ph??ng. B? phim này ???c c?i biên t? ti?u thuy?t c?a Pushkin, ho?t ??ng chi?u phim c?ng do Kh??ng Xuân Ph??ng t? ch?c. Th?y L? T?n ??n xem, Kh??ng Xuân Ph??ng vô cùng ph?n kh?i, ?ã chi?u lên T?p ?nh xu?t b?n nhân k? ni?m 100 n?m ngày m?t c?a Pushkin trong bu?i chi?u phim l?n này, ông gi?i thi?u r?ng, nh?ng l?i thuy?t minh v? ti?u s? và tác ph?m c?a Pushkin ???c biên so?n d?a trên nh?ng tài li?u trong t?p chí Yiwen (ho?c Phiên d?ch) do L? T?n làm ch? biên. Kh??ng Xuân Ph??ng nói r?ng, cái t?a ?? phim này ???c d?ch thành 复仇艳遇’ (fu chou yan yu), b?i vì h?i th?m tra ?i?n ?nh chính ph? Qu?c dân ??ng “soi mói”, nên ?ành ph?i ??i thành tên phim nh? v?y. L? T?n nói v?i gi?ng c?m gi?n, quan th?m tra mu?n s?a h?n ??u ?? tác ph?m này hòng khi?n cho ng??i ta không bi?t n?i dung gì. Do bu?i chi?u phim s?p b?t ??u, Kh??ng Xuân Ph??ng v?i vàng g?i 2 t?m vé xem phim mi?n phí cho L? T?n, m?i ông l?n sau quay l?i xem phim. Không ng? ??y là b? phim cu?i cùng L? T?n xem trong cu?c ??i mình.

  Sau khi nhà n??c Trung Hoa m?i ???c thành l?p, d??i s? lãnh ??o và h? tr? c?a Tr?n Ngh?, th? tr??ng b?y gi?, Kh??ng Xuân Ph??ng ?ã sáng l?p ra Tr??ng ti?ng Nga thu?c ??i h?c Cách m?ng nhân dân Hoa ?ông, chính là ti?n thân c?a ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i ngày nay.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址