大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  L?ch s? hình thành và phát tri?n

  Tr??ng ti?ng Nga Th??ng H?i thu?c ??i h?c Cách m?ng nhân dân Hoa ?ông (1949-1950)

  Sau khi nhà n??c Trung Hoa m?i ???c thành l?p, ?? h?c t?p và ti?p thu kinh nghi?m xây d?ng ch? ngh?a xã h?i Liên Xô, trong tình hình c?n g?p nhân tài ti?ng Nga, ??ng chí Tr?n Ngh?, th? tr??ng thành ph? Th??ng H?i kh?i x??ng, C?c Hoa ?ông Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng c?ng s?n Trung Qu?c, thành ?y Th??ng H?i quy?t ??nh: sáng l?p m?t tr??ng ??i h?c ?? ?ào t?o nhân tài ti?ng Nga trên c? s? khoa ?ào t?o IV tr??ng ??i h?c Cách m?ng nhân dân Hoa ?ông.  Do ?ó, tr??ng ti?ng Nga thu?c ??i h?c Cách m?ng nhân dân Hoa ?ông thành l?p vào tháng 12 n?m 1949, ?ây là tr??ng ??i h?c ngo?i ng? ??u tiên c?a N??c C?ng hòa nhân dân Trung Hoa.

  Tr??ng ti?ng Nga Th??ng H?i lúc b?y gi? m?i ch? là m?t tr??ng ??i h?c ngo?i ng? v?i k?t c?u chuyên ngành ??n nh?t, môn h?c chính là ti?ng Nga và v?n h?c Liên Xô, ?ào t?o nhân viên d?ch thu?t và cán b? gi?ng d?y ti?ng Nga.

  Tr??ng chuyên tu ngo?i v?n thu?c ??i h?c Cách m?ng nhân dân Hoa ?ông (1950-1952)

  N?m 1950, tr??ng m? thêm l?p ti?ng Anh, t? ?ó ??i tên là Tr??ng chuyên tu ngo?i v?n thu?c ??i h?c Cách m?ng nhân dân Hoa ?ông, tr? s? tr??ng chuy?n sang ph? ?ông Th? D?c H?i (nguyên tr? s? c?a vi?n I tr??ng ??i h?c K? Nam), t?c tr? s? c? s? H?ng Kh?u c?a tru?ng hi?n nay. Tháng 4 n?m 1951, tr??ng ti?p t?c thành l?p khoa Ngôn ng? v?n h?c ?ông Ph??ng, m? thêm chuyên ngành ti?ng Mi-a-ma, ti?ng Vi?t, và ti?ng In-?ô-nê-xi-a. ??n tháng 8 n?m 1952, tr??ng ?ã hình thành quy mô c? b?n bao g?m 5 chuyên ngành ti?ng Nga, ti?ng Anh, ti?ng Mi-a-ma, ti?ng Vi?t và ti?ng In-?ô-nê-xi-a.

  Tr??ng chuyên tu (Cao ??ng) ti?ng Nga Th??ng H?i (1952-1956)

  T? 6 tháng cu?i n?m 1952, các tr??ng ??i h?c toàn qu?c b?t ??u th?c hi?n th?ng nh?t tuy?n sinh, ???c tái ?i?u ch?nh và c? c?u l?i. Theo ch? th? c?a B? Giáo d?c, khoa Ngôn ng? v?n h?c ?ông Ph??ng c?a tr??ng sáp nh?p vào ??i h?c B?c Kinh, ch? còn l?i chuyên ngành ti?ng Nga. Tháng 9 n?m ?ó, tr??ng ??i tên là Tr??ng chuyên tu ti?ng Nga Th??ng H?i, tháng 11 l?i ??i tên là tr??ng cao ??ng ti?ng Nga Th??ng H?i, th?i h?n ?ào t?o c? ??nh là 3 n?m.

  Trong th?i k? này, công vi?c gi?ng d?y ?ã ???c chuy?n t? ki?u b?i d??ng và hu?n luy?n sang ki?u ?ào t?o h? chính quy, nh?n xét l?i nh?ng quan ni?m gi?ng d?y chính quy, thi?t l?p và hoàn thi?n các ??n v? d?y h?c, xóa b? T? b? môn ti?ng Nga mang tính t?ng h?p, tách thành 10 nhóm b? môn bao g?m th?c hành ti?ng Nga, phiên d?ch, l?ch s? v?n h?c, ngôn ng? h?c, ??t ra ?? c??ng gi?ng d?y th?ng nh?t và ch? ?? qu?n lý h?c b?, ??t ???c hi?u qu? khá t?t.

  H?c vi?n Ngo?i ng? Th??ng H?i (1956-1994)

  N?m 1956, do Qu?c v? vi?n phê chu?n, tr??ng ???c ??i tên thành H?c vi?n Ngo?i ng? Th??ng H?i, m? thêm chuyên ngành ti?ng Anh, ti?ng Pháp và ti?ng ??c, th?i h?n ?ào t?o ??i thành 4 n?m. Ngày 12 tháng 9 n?m 1963, do Trung ??ng phê chu?n, H?c vi?n Ngo?i ng? Th??ng H?i ???c li?t kê vào nhóm các tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m toàn qu?c, tr?c thu?c vào B? Giáo d?c.

  Theo ti?n trình d?n d?n ???c m? r?ng v? công tác ngo?i giao c?a ??t n??c, s? ?i l?i ??i ngo?i ???c m? r?ng, nhu c?u c?a nhà n??c ??i v?i nhân tài ngo?i ng? ch?t l??ng cao ngày càng rõ r?t và g?p rút. K? t? n?m 1982, tr??ng b?t tay vào chu?n b? chuy?n t? H?c vi?n Ngo?i ng? ??n nh?t sang m?t tr??ng ??i h?c ngo?i ng? ?a ngành v?i nhi?u ngành ?ng d?ng, l?n l??t m? thêm nhi?u chuyên ngành kép, n?i dung môn h?c c?ng không ng?ng ???c m? r?ng và c?p nh?t. Tháng 9 n?m 1983, ?y ban h?c v? Qu?c v? vi?n phê chu?n tr??ng có thêm quy?n h?n c?p h?c v? ti?n s? dành cho chuyên ngành ti?ng Anh và ti?ng Nga.

  N?m 1993, d??i s? lãnh ??o và h? tr? c?a ?y ban giáo d?c nhà n??c, thành ?y và ?y ban nhân dân thành ph? Th??ng H?i, Nhà tr??ng ?ã ?i ??u trong vi?c th?c hi?n ch? ?? k?t h?p thu h?c phí c?a sinh viên m?i v?i ch? ?? h?c b?ng và các kho?n vay ?u ?ãi. Ch? ?? tuy?n sinh SISU m?i v?a ???c ??a ra ?ã d?y lên ph?n h?i m?nh m? c?a ng??i dân và xã h?i, và ?ã tr? thành m?t “?? tài nóng” mà m?i ng??i ta t?p trung theo dõi.

  ??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i (1994-)

  N?m 1994, ???c ?y ban giáo d?c Trung Qu?c phê chu?n, tr??ng chính th?c ??i tên thành “??i h?c Ngo?i ng? Th??ng H?i”, ??ng th?i ???c x?p vào m?t trong nh?ng ??n v? thu?c ??t ??u ???c ?y ban giáo d?c Trung Qu?c và ?y ban nhân dân Th??ng H?i cùng nhau xây d?ng.

  N?m 1996, qua th?m ??nh c?a B? Giáo d?c, tr??ng chúng tôi ?ã tr? thành tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m ???c li?t kê vào “D? án 211”.

  B??c vào th? k? m?i, nhà tr??ng ?ã xây d?ng m?i c? s? II ? Thành ph? ??i h?c Tùng Giang Th??ng H?i vào n?m 2000, sinh viên và h?c viên cao h?c n?m th? nh?t ?ã l?n l??t chuy?n vào ?ây sinh s?ng và h?c t?p. C? s? Tùng Giang h?i t? c?nh quan ??c ?áo c?a các n??c ?ã ngày càng tr? thành c? s? và cái nôi ?? SISU ?ào t?o nhân tài t? ch?t cao có t?m nhìn qu?c t?.

  Trong h?n 60 n?m nay, t? m?t tr??ng ??i h?c v?i ngôn ng? ?ào t?o ??n nh?t v??n t?i m?t h?c vi?n ?a ngành, ?a ngôn ng?, nay l?i chuy?n sang m?t tr??ng ??i h?c trình ?? cao có t?m nhìn qu?c t?, Tr??ng ?ã phát tri?n thành m?t tr??ng ??i h?c ngo?i ng? ?a ngành, ?a c?p v?i các ngành ch? ch?t là ngôn ng? v?n h?c, v?n h?c, giáo d?c h?c, kinh t? h?c, qu?n tr? h?c và lu?t h?c phát tri?n nh?p nhàng, ?ã ?ào t?o m?t lo?t nhân tài chuyên nghi?p cho ??t n??c, d?u chân c?a h? phân b? r?ng kh?p n?i trên th? gi?i, góp ph?n xây d?ng kinh t? và phát tri?n xã h?i, ?ã làm t?ng thêm tình h?u ngh? gi?a Trung Qu?c v?i nhân dân các n??c.

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址